Over ons

De Theo Thijssen school

De Theo Thijssen is een openbare Daltonschool en staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen.

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van een openbare Daltonschool met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen treden.
Meer informatie over openbaar onderwijs en de kernwaarden kunt u vinden op: www.openbaaronderwijs.nu.

Onze missie

Onze missie is om alle leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen en het best denkbare onderwijs te bieden. Het begrip onderwijs zien we breed. Het is spelen, onderwijzen, ervaringen opdoen, vaardigheden aanleren, oefenen, leren denken, leren samenwerken, leren leren, maar ook opvoeden. Wij werken daarom vanuit de kernwaarden van het Dalton onderwijs:

1.) Vrijheid en verantwoordelijkheid

2.) Samenwerken

3.) Zelfstandigheid

4.) Effectiviteit

5.) Reflectie

Visie op het onderwijs

Door ons Daltononderwijs creëren wij op onze school een omgeving waarin je vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt en daar ook op aangesproken kunt worden, waarin je actief deelneemt aan activiteiten en waaraan je een eigen unieke meerwaarde toevoegt. Op onze school streven wij ernaar dat de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces worden. De mogelijkheden van het kind zijn hierbij het uitgangspunt.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie op maat en de leerlingen kunnen en mogen de lesstof op hun eigen manier verwerken. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben wij een zorgstructuur opgezet.

Odbs Theo Thijssen werkt vanuit de Daltonprincipes, te weten:

Vrijheid:

Kinderen hebben de vrijheid zelf hun taak- en keuzewerk te plannen, waarbij zij gedurende de Basisschool in steeds grotere mate invloed op hun eigen taak- en keuzewerk hebben.

Kinderen mogen zelf hun werkplek kiezen, zowel binnen als buiten de lokalen.

Kinderen mogen kiezen voor samenwerken of individueel werken.

Zelfstandigheid:

De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij het uitgangspunt is dat de Kinderen zoveel mogelijk opdrachten zelfstandig uit kunnen voeren.

Het lesprogramma staat wekelijks vermeld op een taakbrief

De lesmaterialen zijn voor de kinderen overzichtelijk geordend en dus gemakkelijk te vinden.

De kinderen leren zelf hun werk te plannen en zo ook een eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk.

Samenwerking:

Daar waar het mogelijk en verantwoord is, mogen de kinderen samenwerken aan taken die op de taakbrief staan vermeld.

Er worden samenwerkingsopdrachten gegeven. Dit kan met een wekelijks wisselend “maatje” zijn, maar ook met een groepje zelfgekozen kinderen.

Vertrouwen is de basis van de Daltonprincipes. Ook de begrippen verantwoordelijkheid en verantwoording zijn onlosmakelijk aan het Daltonplan verbonden.

Effectiviteit:

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Leerkrachten moeten de omgeving goed inrichten, gebruik maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstof aanbod bieden.

Reflectie:

Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn praktijk en handelen in de klas. Alle leerkrachten samen reflecteren constant over het onderwijs op school. Hierdoor wordt de beste weg gevonden om de gestelde doelen te bereiken. Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht de gelegenheid om te oefenen in organiseren, initiatief nemen en reflecteren op gedrag en keuzes. 

Dit alles kunt u uitgebreid verder lezen in de schoolgids (zie website - tabblad informatie).

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 ODBS Theo Thijssen

 

Directeur: Simon van der Werff

 

H.B. Hulsmanstraat K 8 B
9663 TP Boven Pekela

0597 - 646 891

obstheothijssen@sooog.nl